Tag Archives: ปรับปรุงท่อเมนปั๊มลม

August 9, 2016

แค่ปรับปรุงท่อเมนก็ประหยัดพลังงานเครื่องปั๊มลมได้

การปรับปรุงท่อเมนส่งจ่ายอากาศอัดของเครื่องปั๊มลมเพื่อลดการใช้พลังงาน นักออกแบบจะออกแบบระบบท่อเมนให้เหมาะสมกับเครื่องจักรนั้นๆ แต่เมื่อเศรษฐกิจของโรงงานดีขึ้น มีการขยายเครื่องจักรเพิ่มขึ้น ความต้องการปริมาณอากาศอัดจึงมีมากขึ้น ทางโรงงานก็มักแก้ปัญหาโดยซื้อเครื่องอัดอากาศเพิ่ม โดยไม่ได้คำนึงถึงขนาดท่อเมนส่งจ่ายอากาศอัด ว่าท่อมีความเหมาะสมหรือเพียงพอกับสภาวะการจ่ายอากาศอัดหรือไม่ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการสูญเสียความดัน

Air Compressor