Tag Archives: น้ำมันปั๊มลมสกรู

October 5, 2016

น้ำมันปั๊มลมสกรู-screw air compressor

น้ำมัน ปั๊มลมหรือน้ำมันเครื่องอัดอากาศเป็นน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมที่ทำงานภาย ใต้ความร้อนสูงตลอดเวลา เนื่องจากการอัดอากาศให้มีความดันสูงขึ้นย่อมก่อให้เกิดความร้อนสูง ซึ่งเป็นน้ำมันที่ผู้เลือกใช้จำเป็นต้องให้ความสนใจในการเลือกใช้และดูแล รักษาอย่างเหมาะสมโดยเราสามารถแบ่งประเภทน้ำมันปั๊มลมตามชนิดน้ำมันพื้นฐาน ดังนี้ 1.น้ำมันหล่อลื่นทั่วไป ได้แก่ น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันหล่อลื่นทั่วไป น้ำมันเครื่อง 2.น้ำมันปั๊มลมคุณภาพสูง ได้แก่ น้ำมันปั๊มลมที่ออกแบบใช้เครื่องปั๊มลมโดยเฉพาะ 3.น้ำมันปั๊มลมสังเคราะห์ ได้แก่ น้ำมันปั๊มลมที่ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์ชนิดต่างๆ

Air Compressor