NEWS & EVENTS

August 15, 2016

การวางแผนใช้เครื่องปั๊มลมอย่างชาญฉลาด

การจัดโหลดเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมกับความต้องการ

การวางแผนการใช้เครื่องอัดอากาศหรือเครื่องปั๊มลม มีประโยชน์อย่างไง เรามาดูกัน

การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

– ควรให้เครื่องที่มีกำลังการผลิตมากกว่า เป็นตัวหลักในการทำงานและเครื่องขนาดรองลงเป็นตัวเสริมโหลด
– เลือกเดินเครื่องที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเป็นตัวหลัก เพราะจะใช้พลังงานน้อยกว่า
– ใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติควบคุมการทำงานเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการจัดการโหลดควรทราบปริมาณอากาศอัดในแต่ละช่วงเวลาเพื่อการวางแผนการเดินเครื่อง เช่น ในช่วงเวลากลางคืนความต้องการปริมาณอากาศอาจลดลง ควรเลือกเดินเครื่องปั๊มลมให้เหมาะสมโหลดตามช่วงเวลา

จากรูป จะเห็นได้ว่าการปรับตั้งแรงดันในการทำงานของเครื่องปั๊มลมจะเป็นลักษณะตัวต่อตัว และช่วงการตัดต่อของเครื่องอากาศจะกว้าง (ช่วงแรงดันจะกว้าง) การปรับตั้งค่าแรงดันแบบนี้มีความเหมาะสมอยู่บ้างหากเครื่องอัดอากาศในระบบมีหลากหลายยี่ห้อรวมกัน ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก โรงงานบางแห่งที่มีเครื่องปั๊มลมต่อร่วมอยู่ในระบบหลายชุด แยกตามพื้นที่ทุกๆ พื้นที่ก็จะปรับตั้งแรงดันตัดต่อโหลดเท่า เครื่องปั๊มลมก็จะทำงานพร้อมกันแล้วก็หยุดพร้อมกัน ซึ่งจะเกิดปัญหาการเดินตัวเปล่าเป็นอย่างมาก

จากรูป การจัดโหลดเครื่องปั๊มลมโดยใช้ชุดควบคุมแบบอัตโนมัติ การจัดโหลดแบบนี้จะช่วยควบคุมช่วงความกว้างของแรงดันได้ละเอียดมากขึ้น จากรูปจะเห็นได้ว่าหากเราใช้ชุดควบคุมแบบนี้แล้ว เราสามารถที่จะลดแรงดันในการผลิตอากาศลงได้ประมาณ 0.7 บาร์ เทียบกับรูปที่ 2-3.4 (8) ระบบนี้ค่อนข้างสมบูรณ์
ดูตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
โรงงาน ECON ติดตั้งเครื่องปั๊มลมไว้ 2 ชุด ขนาด 15 HP (ติดตั้งก่อน) และ 60 HP (ติดตั้งเพิ่มทีหลัง) โดยทางโรงงานจะเลือกเดินเครื่องปั๊มลมขนาด 60 HP เป็นตัวหลัก (เดินตัวใหญ่ไว้ก่อนรับรองลมไม่ตก) ส่วนเครื่องปั๊มลมขนาด 15 HP นั้นทางโรงงานไว้เป็นตัวสำรอง เมื่อหยุดซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปั๊มลมตัวใหญ่ (น่าแปลกใจ เมื่อหยุดตัวใหญ่ทำไมตัวเล็กก็เดินแทนได้) โดยการตรวจวัดความต้องการปริมาณอากาศอัดของทางโรงงานทั้งระบบ ใน
สภาพก่อนการปรับปรุง มีความต้องการปริมาณอากาศอัดอยู่ที่ 19.30 ลิตร/วินาที ที่ความดัน 9 บาร์ หรือ 17.81% ของพิกัดการผลิตเครื่องขนาด 60 HP

จากข้อมูลก่อนการปรับปรุง สภาวะการทำงานของเครื่องปั๊มลม 60 HP พบว่าเครื่องเดินในสภาวะไร้โหลดมากกว่าสภาวะมีโหลด หลังปรับปรุงโรงงานได้พิจารณาเดินเครื่องปั๊มลม 15 HP แทนเครื่องอัดอากาศ 60 HP

เครื่องปั๊มลมขนาด 15 HP กำลังการผลิตอากาศ 28.33 ลิตร/วินาที ที่แรงดัน 9 บาร์ หรือคิดเป็นความต้องการปริมาณอากาศอัดประมาณ 68.11% ของพิกัดเครื่องปั๊มลมขนาด 15 HP การจัดโหลดดังกล่าวจะสามารถทำให้ทางโรงงานมีศักยภาพในการประหยัดพลังงานลงได้ประมาณ 69,322 หน่วย/ปี คิดเป็นเงิน 187,115 บาท/ปีข้อมูลหลังการปรับปรุงสภาวะการทำงานเครื่องปั๊มลม 15 HP หลังการปรับปรุง

  อ่านมาตราการและแนวทางการลดการใช้พลังงานของระบบอัดอากาศอื่น

รายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง

Air Compressor , , , , , , , ,