NEWS & EVENTS

August 9, 2016

แค่ปรับปรุงท่อเมนก็ประหยัดพลังงานเครื่องปั๊มลมได้

การปรับปรุงท่อเมนส่งจ่ายอากาศอัดของเครื่องปั๊มลมเพื่อลดการใช้พลังงาน

นักออกแบบจะออกแบบระบบท่อเมนให้เหมาะสมกับเครื่องจักรนั้นๆ แต่เมื่อเศรษฐกิจของโรงงานดีขึ้น มีการขยายเครื่องจักรเพิ่มขึ้น ความต้องการปริมาณอากาศอัดจึงมีมากขึ้น ทางโรงงานก็มักแก้ปัญหาโดยซื้อเครื่องอัดอากาศเพิ่ม โดยไม่ได้คำนึงถึงขนาดท่อเมนส่งจ่ายอากาศอัด ว่าท่อมีความเหมาะสมหรือเพียงพอกับสภาวะการจ่ายอากาศอัดหรือไม่ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการสูญเสียความดัน

1) แรงเสียดทานระหว่างอากาศกับผนังท่อ

2) การเปลี่ยนทิศทางการไหล

3)การเปลี่ยนความเร็วของอากาศอัด

เนื่องจากการเพิ่มหรือลดขนาดท่อการปรับปรุงท่อเมนส่งจ่ายอากาศอัดนอกจากจะลดการสูญเสียความดัน แล้วยังสามารถลดการใช้พลังงานลงได้หากเราทำการปรับปรุงท่อเมนแล้ว ควรลดแรงดันที่เครื่องอัดอากาศลง เพราะการลดแรงดันในการผลิตอากาศอัดลงทุกๆ 1 bar จะสามารถลดพลังงานลงได้ 7 – 11 % หรือ 2 psi จะสามารถลดพลังงานลงได้ 1% เลยละ

ศึกษาตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
โรงงาน E ปรับปรุงท่อส่งจ่ายอากาศอัดความยาวท่อ 100 เมตร ต้องการปริมาณอากาศอัด 217 ลิต/วินาทีความดันใช้งาน 7 บาร์ เครื่องอัดอากาศ 75 กิโลวัตต์ ทำงาน 7,200 ชั่วโมง/ปี ใช้งาน 80% สามารถเปรียบเทียบการสุญเสียจากท่อหลายขนาดได้จากตาราง จะเห็นได้ว่าการสูญเสียความดันจะแตกต่างกัน จึงควรเลือกขนาดท่อเมนให้เหมาะกับการใช้งาน(อ้างอิง สมการ ความดันลดเนื่องจากแรงเสียดทาน)

  อ่านมาตราการและแนวทางการลดการใช้พลังงานของระบบอัดอากาศอื่น

 

รายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง

 

Air Compressor , , , , , , , ,