NEWS & EVENTS

August 11, 2016

วิธีประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยความร้อนทิ้งจากเครื่องปั๊มลม

การนำความร้อนทิ้งจากเครื่องอัดอากาศหรือเครื่องปั๊มลมกลับมาใช้งาน

พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องปั๊มลมใช้นั้นจะแปรเป็นรูปพลังงานสองส่วน คือ แปรเป็นรูปพลังงานอากาศอัด และพลังงานความร้อน ซึ่งพลังงานความร้อนนี้สามารถที่จะนำกลับมาใช้ได้ถึง 94 %เมื่อเทียบกับพลังงานที่ปลายเพลา ที่เหลือเป็นพลังงานความร้อนแผ่ 2% และเป็นพลังงานอากาศอัด 4%

พลังงานความร้อนที่ปล่อยทิ้งสามารถนำกลับมาใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น

ประโยชน์ของการนำความร้อนทิ้งจากเครื่องปั๊มลมกลับมาใช้

 

สามารถคำนวณพลังงานความร้อนทิ้งกลับมาใช้ได้

  อ่านมาตราการและแนวทางการลดการใช้พลังงานของระบบอัดอากาศอื่น

รายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง

Air Compressor , , , , ,