NEWS & EVENTS

October 3, 2016

น้ำมันเครื่องต้องมีคุณสมบัติต้านการเกิดฟอง

น้ำมันเครื่องปั๊มลมต้องมีคุณสมบัติต้านการเกิดฟอง

เราลองมาจินตนาการว่า ถ้าใช้ผงซักฟอกที่มีฟองมากๆกับเครื่องซักผ้า เวลาเครื่องปั่นผ้าจะมีฟองฟูล้นออกจากเครื่อง ไม่เพียงเลอะเทอะเท่านั้น แต่มันคือการสูญเสียสารซักล้างไปด้วย ทำให้เราซักผ้าได้ไม่สะอาดอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในปั๊มลมก็เหมือนกัน น้ำมันจะถูกปั่นเวียนเข้า-ออกถังพักตลอดเวลา หากน้ำมันเกิดฟองมาก ปริมาณน้ำมันก็จะหายไปจากระบบ น้ำมันอาจไม่เพียงพอสำหรับหล่อเลี้ยงระบบ และประสิทธิภาพการหล่อลื่นก็ลดลงด้วย ดังนั้นน้ำมันเครื่องปั๊มลมที่ดี ต้องมีสารต้านการเกิดฟอง หรือหากมีฟองต้องไม่เป็นฟองถาวร ดังรูปข้างบน น้ำมันเป็นฟองมาก เมื่อปั๊มดูดไปใช้หล่อเลี้ยงหัวปั๊ม น้ำมันจะไปไม่เต็มท่อ ทำให้การหล่อลื่นไม่เต็มประสิทธิภาพ

ปัญหาเกี่ยวกับฟองในระบบอุตสาหกรรม

ส่วนใหญ่แล้วปัญหาของฟองที่เห็นได้ชัดเจนคือ การที่ฟองลอยอยู่บนพื้นผิวของสื่อนั้น ๆ เป้นเรื่องไม่ยากที่จะเฝ้าระวังและ ที่จะควบคุมฟองถ้ามีการใช้สารลดฟอง ฟองบนพื้นผิวอาจทำให้เกิดปัญหาต่อระดับของเหลวและ ทำให้เกิดการล้นได้ ปัญหานี้อาจก่อให้การล่าช้าต่อการผลิต

ปัจจัยของปัญหาฟองต่อเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

–  ปัจจัยต่าง ๆ ของเครื่องจักรที่ทำให้เกิดฟอง และทำให้อากาศถูกกับเก็บไว้ภายในสื่อของเหลว ได้แก่

 – ซีลของปั๊มรั่ว

 – ปั๊มมีแรงดันสูง

 – ออกแบบระบบได้ไม่ดี เกี่ยวกับ แท๊งคื ปั๊มดูด ปั๊มคาย และอื่น ๆ

 – การปลดปล่อยความดันของปั๊ม

 – อากาศมีหลายรุปแบบที่ทำให้เกิดปัญหาต่อเครื่องจักร เช่น

 – อากาศจะละลายตัวอยู่ในรูปของเหลวและออกมาในรูปฟองอากาศเล็กๆ

 – ฟองอากาศเล้ก ๆ ที่ถูกเก็บอยู่บนพื้นผิวของ ของเหลว

 – ฟองอากาศขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการลอยตัวขึ้นมาบนพื้นผิวและเห็นเป็นฟองชัดเจน

อ่านคุณสมบัติน้ำมันกับปั๊มลมอื่นๆ

รายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง

Air Compressor , , , , , , , , , ,